Clients
ลูกค้าของเรา (Reference Sites)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
กองทัพอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)