Clients
ลูกค้าของเรา (Reference Sites)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)


ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Network (Wired andWireless)

ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหาร (Business Intelligence)

ระบบค้นหาข้อมูลขั้นสูง (FullText Search Engine)

ระบบตรวจสอบช่องโหว่ของระบบความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
(Vulnerability AssessmentSystem)

ระบบ IP-Telephony

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
(Enterprise Knowledge Management)