product&
service
ให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร หรือ SI (System Integrator) ตั้งแต่การรับเหมา ออกแบบ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวางระบบสำหรับเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ออกแบบและประยุกต์ทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย โดยมีลูกค้าหลักๆ คือ องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเรามีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าสอดคล้องกับระบบคุณภาพระดับสากล


Project Consultant


ด้วยความพร้อมของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านโครงการต่างๆ เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาในโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้สามารถนำพาลูกค้าไปสู่การเลือกสรรเทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ ความต้อง การ ส่งผลให้สามารถเริ่มโครงการได้เช่นที่ลูกค้าคาดหวังและต้องการ บนขอบเขตด้านระยะเวลาและงบประมาณ


 


System Design and
Integration


"ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์" มีวิศวกรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคม ตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า บนขอบเขตด้านงบประมาณและความต้องการใช้งาน โดยมีการสนับสนุนจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 


Project Management
and Implementation


ด้วยทีมงานของ "ไฮเปอร์โซลูชั่นส์" ที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อการติดตั้ง การควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน จนถึงการทดสอบระบบ และส่งมอบงานเพื่อให้บริการตามจุดประสงค์ที่วางไว้ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จอย่างดีที่สุด เราจะติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานด้านเวลาและงบประมาณ รวมถึงจัดเตรียมแผนสำรอง กรณีเกิดอุปสรรคนอกเหนือความคาดหมายในแผนงาน 


Maintenance
Agreement Service


นบริการพื้นฐานที่เราเสนอพร้อมกับทุกๆ ระบบและโครงการ หลังจากสิ้นอายุการรับประกันหลังการขาย และยังมีการบริการซ่อมบำรุงรักษาทุกๆ ระบบในโครงการ โดยเรามีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เช่น ทางโทรศัพท์, โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, โทรสาร, รวมทั้งการติดต่อทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของเรา และยังรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ